ترجمه مقاله با عنوان Correlation of aqueous pKa values of carbon acids with theoretical descriptors: A DFT study

ترجمه مقاله با عنوان Correlation of aqueous pKa values of carbon acids with theoretical descriptors: A DFT study

ترجمه مقاله با عنوان Correlation of aqueous pKa values of carbon acids with theoretical descriptors: A DFT study

متن کامل ترجمه مقاله ISI در Elsevier در فایل word به فروش می رسد که ترجمه چکیده آن را به عنوان نمونه می توانید ملاحظه فرمایید.

14 صفحه ورد و 6 صفحه PDF به زبان اصلی

Correlation of aqueous pKa values of carbon acids with theoretical descriptors: A DFT study

Abstract

Theoretical calculations are carried out to predict gas- and aqueous-phase acidities of a series of 21 carbon acids with pKa values varying from 6.20 to 50. Acceptable linear correlations (R2> 0.93, SD < 4) are obtained between calculated deprotonation Gibbs free energy changes and experimental pKa values (measured in water). Solvent effects are taken into account by means of the polarizable continuum model (PCM). Our calculations also show that the high acidity of a-proton carbonyl compounds and electron-withdrawing substituted methanes can be related to the strong increase in the vicinal charge interactions nc fi p* in anion species. Calculations are performed at the B3LYP/6-311++G(d,p) level of theory.

ارتباط مقادیر pKa آبی اسیدهای کربن با توصیف تئوری: مطالعه DFT

چکیده

محاسبات تئوری برای پیش بینی اسیدیته های فاز گازی و آبی مجموعه ای از 21 اسید کربن با مقادیر pKa مختلف از 6.20- تا 50 انجام شده است. رابطه خطی قابل قبول (R2> 0.93، SD <4) بین تغییرات انرژی آزاد گیبس محاسبه شده و مقادیر تجربی pKa (در آب اندازه گیری شده) بدست آمده است. اثرات حلال با استفاده از مدل زنجیره قطبی شدن (PCM) گرفته شده است. محاسبات ما نشان می­دهد که اسیدیته بالای ترکیبات کربونیل آلفا پروتون و متان­های استخلاف شده الکترون کشنده را می­توان به افزایش قدرت در برهمکنش­های بار مجاور nc→π* در گونه­های آنیون مرتبط دانست. محاسبات در سطح تئوری B3LYP/6-311 + + G(d,p) انجام شده است.